Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  23.06.2018р. зміна складу посадових осіб (Дирекція)


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Шишков Станiслав Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

21.06.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

33718227

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739594 (056)3739594

6. Електронна поштова адреса

se_perspektiva@fbp.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.06.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 119 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

23.06.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://fbp.com.ua

в мережі Інтернет

23.06.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.06.2018

припинено повноваження

Член Дирекцiї

Шишков Станiслав Євгенiйович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далi - Товариство) вiд 21.06.2018р. б/н у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо змiни колегiального виконавчого органу Товариства на одноосiбний прийнято рiшення: припинити з 21.06.2018р. повноваження Дирекцiї Товариства у складi 3-х осiб, а саме: Член Дирекцiї Шишков Станiслав Євгенiйович, перебував на посадi з моменту останнього обрання 3 мiсяцi; Член Дирекцiї Харченко Вячеслав Анатолiйович, перебував на посадi з моменту останнього обрання 3 мiсяцi; Член Дирекцiї Крюкова Юлiя Ярославiвна, перебувала на посадi з моменту останнього обрання 3 мiсяцi.
З 21.06.2018р. одноосiбним виконавчим органом Товариства є Директор Товариства Шишков Станiслав Євгенiйович (на посадi з 04.08.2009р.).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

21.06.2018

припинено повноваження

Член Дирекцiї

Харченко Вячеслав Анатолiйович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далi - Товариство) вiд 21.06.2018р. б/н у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо змiни колегiального виконавчого органу Товариства на одноосiбний прийнято рiшення: припинити з 21.06.2018р. повноваження Дирекцiї Товариства у складi 3-х осiб, а саме: Член Дирекцiї Шишков Станiслав Євгенiйович, перебував на посадi з моменту останнього обрання 3 мiсяцi; Член Дирекцiї Харченко Вячеслав Анатолiйович, перебував на посадi з моменту останнього обрання 3 мiсяцi; Член Дирекцiї Крюкова Юлiя Ярославiвна, перебувала на посадi з моменту останнього обрання 3 мiсяцi.
З 21.06.2018р. одноосiбним виконавчим органом Товариства є Директор Товариства Шишков Станiслав Євгенiйович (на посадi з 04.08.2009р.).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

21.06.2018

припинено повноваження

Член Дирекцiї

Крюкова Юлiя Ярославiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далi - Товариство) вiд 21.06.2018р. б/н у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо змiни колегiального виконавчого органу Товариства на одноосiбний прийнято рiшення: припинити з 21.06.2018р. повноваження Дирекцiї Товариства у складi 3-х осiб, а саме: Член Дирекцiї Шишков Станiслав Євгенiйович, перебував на посадi з моменту останнього обрання 3 мiсяцi; Член Дирекцiї Харченко Вячеслав Анатолiйович, перебував на посадi з моменту останнього обрання 3 мiсяцi; Член Дирекцiї Крюкова Юлiя Ярославiвна, перебувала на посадi з моменту останнього обрання 3 мiсяцi.
З 21.06.2018р. одноосiбним виконавчим органом Товариства є Директор Товариства Шишков Станiслав Євгенiйович (на посадi з 04.08.2009р.).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

 

ProEmitent.INFO